orders@akyaprak.tm +993 (12) 21-66-07 Instagram

Gyzyl ir iymisler

103.00 manat         0,33 l
Içäý – GYZYL IR-IÝMIŞLER alkogolsyz witaminleşdirilen şireli gazsyz içgi
Önüm pasterilizleşdirilen we aseptik gaplanan.
Düzümi: arassalanan agyz suwy, şeker, “Gyzyl ir-iýmişler” ysly tagam beriji esas, almanyň goýaldylan şiresi, turşulygy sazlaýjy limon turşusy E330, kadalaşdyryjy üç gezek çalyşdyrylan natriýniň sitraty E331.
Sowadyp içiň! Içmezden öň çaýkamaly. 
Ýaramlylyk möhleti: öndürilen senesinden 12 aý.
Saklanyş şertleri: 0°С-dan pes bolmadyk we 18°С-dan ýokary bolmadyk temperaturada saklamaly. Içgili gap açylandan soň +2°С-dan +6°С-a çenli temperaturada salkyn ýerde 1 gije- gündizden geçirmän saklamaly.
Günüň göni şöhlesiniň täsirinden goramaly.